Liidu põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU

EESTI TEHNOÜLEVAATAJATE LIIT

P Õ H I K I R I

Mittetulundusühingu Eesti Tehnoülevaatajate Liit, (edaspidi: Liit) põhikirja uus

redaktsioon on kinnitatud Liidu liikmete üldkoosolekul.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Liit on mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärgiks on Eesti Vabariigis

sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolliga tegelevate ettevõtjate ühendamine

erialase teabe kogumise, vahendamise, vabariigi tehnojärelvalvepoliitika

kujundamisse ja õigusloomesse, eesmärgiga seotud ühiskonnaprobleemide

lahendamisse kaasamise teel ning muude mittetulunduslike eesmärkide

saavutamine.

1.2. Liit on eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi

seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast. Liidu põhitegevuseks ei

ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.3. Liidu nimi on mittetulundusühing Eesti Tehnoülevaatajate Liit.

1.4. Liidu asukoht on Eesti Vabariik.

1.5. Liidul on oma nimetusega pitsat, sümboolika ja pangaarve.

1.6. Liit on asutatud määramata tähtajaks.

1.7. Liidu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2. EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1. Esindab oma liikmeid läbirääkimistel riigiasutustega. Juhatus saadab

läbirääkimistel arutlusele tulevad küsimused ning juhatuse seisukohad kirjalikult või

taasesitlust võimaldavas vormis kõigile Liidu liikmetele, määrates tähtaja, mille

jooksul liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Juhatus kujundab oma

lõpliku seisukoha läbirääkimisteks, tuginedes liidu liikmete seisukohtadele ja teavitab

sellest kirjalikult liidu liikmeid.

2.2. Osaleb tehnoülevaatust reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel. Juhatus

saadab õigusakti väljatöötamisel arutlusele tuleva akti eelnõu kõigile Liidu liikmetele,

määrates tähtaja, mille jooksul liige peab esitama kirjaliku seisukoha. Juhatus

kujundab oma lõpliku seisukoha läbirääkimisteks, tuginedes liidu liikmete

seisukohtadele ja teavitab sellest kirjalikult liidu liikmeid.

2.3 Teeb koostööd teiste organisatsioonidega.

2.4. Korraldab täiskasvanute koolitusi.

2.5. Korraldab oma liikmete ja teiste tehnoülevaatajate täiendõpet (v.a. litsentseeritav

tegevus), seminare ja kokkutulekuid, aitab kaasa tehnoülevaatuspunktide

kvaliteedisüsteemi loomisel.

2.6. Teavitab oma liikmeid uusimatest tehnikaalastest saavutustest ja lahendustest

tehnoülevaatusel.

2.7.Moodustab vajadusel struktuuriüksusi, kirjastab ja annab välja trükiseid.

2.8.Omandab oma nimel varalisi ja mittevaralisi õigusi ja kannab kohustusi.

2.9.Teeb muid õigustoiminguid, mis on vajalikud põhikirjaliste eesmärkide

saavutamiseks.

3. LIIKMELISUS

3.1. Liidu liikmeks võib olla ainult juriidiline isik, kes ühe oma põhitegevusena tegeleb

sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolliga, tunnistab ja täidab Liidu põhikirjalisi

eesmärke. Liikmeks astuda soovija peab esitama juhatusele avalduse. Liidu liikmeks

vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus. Liidu liikmeks astuja loetakse Liidu liikmeks

arvates juhatuse poolt vastava otsuse tegemisest.

3.2. Liikmelisust Liidus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.

3.3. Liikmel on õigus astuda Liidust välja, esitades vastava avalduse juhatusele. Liige

loetakse Liidust lahkunuks pärast tema kustutamist Liidu liikmete nimekirjast.

3.4. Liikme võib Liidust välja arvata üldkoosoleku otsusel, kui ta süüliselt ei täida

põhikirjalisi kohustusi, üldkoosoleku või juhatuse otsuseid või kahjustab olulisel

määral Liidu huve. Liidust välja arvatud liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest ja

selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.

3.5. Liidu liikme sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek.

Sisseastumismaksu peab Liidu liige tasuma ühe (1) kuu jooksul arvates tema

vastuvõtmisest. Liikmemaksu peab Liidu liige tasuma majandusaasta esimese

kvartali jooksul.

3.6. Liidust välja astunud või välja arvatud liikmel ei ole varalisi õigusi Liidu varale.

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Liidu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja põhikirjaga.

4.2. Liidu liikme esindaja on õigused:

4.2.1. osaleda Liidu tegevuses vastavalt käesolevale põhikirjale;

4.2.2. valida ja olla valitud Liidu juhtimis- ja kontrollorganitesse;

2.3. osaleda ja olla nimetatud moodustatud töögruppides;

4.2.4. saada teavet Liidu tegevuse kohta;

4.2.5. astuda Liidust välja;

4.2.6. esitada juhatusele ettepanekuid Liidu tegevusse puutuvates küsimustes;

4.2.7. kasutada kehtestatud korras Liidu vara;

4.2.8. osaleda Liidu üritustel.

4.3. Liidu liige on kohustatud:

4.3.1. täitma Liidu põhikirja nõudeid ja Liidu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid

ning kinnitatud sisedokumente;

4.3.2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ja teisi makseid Liidu põhikirjas või Liidu

juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;

4.3.3. hoidma Liidu mainet ja vara.

5. JUHTIMINE

5.1. Liidu kõrgeimaks organiks on Liidu liikmete üldkoosolek, millel võivad osaleda ja

hääletada kõik Liidu liikmed. Liidu liiget võib üldkoosolekul esindada teine Liidu liige,

kellele on antud vastav lihtkirjalik volikiri.

5.2. Üldkoosolek võib teha otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole seaduse ega

põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

5.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.3.1. põhikirja muutmine;

5.3.2. Liidu eesmärgi muutmine;

5.3.3. juhatuse ja revidendi valimine, nende ettekannete ja aruannete läbiarutamine

ja kinnitamine;

5.3.4. majandusaasta aruande ja Liidu järgneva aasta eelarve kinnitamine;

5.3.5. juhatuse ja revidendi tasustamise otsustamine ja nende tööd puudutavate

kaebuste läbivaatamine ja lahendamine;

5.3.6. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud teiste

organite pädevusse.

5.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab

teatama ette vähemalt neliteist (14) päeva.

5.5. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt kuue (6) kuu jooksul

majandusaasta lõpust.

5.6. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kas oma äranägemisel või 1/10

Liidu liikmete nõudel. Kui juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosolekut kokku vaatamata

1/10 liikmete nõudele, võivad nõude esitanud liikmed üldkoosoleku ise kokku

kutsuda.

5.7. Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud 2/3

Liidu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei osale vähemalt nimetatud arv liikmeid, kutsub

juhatus kolme (3) nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus

üldkoosolek on pädev võtma vastu otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või

esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul kui üldkoosolekul osaleb või on

esindatud vähemalt kümme (10) liiget.

5.8. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid küsimustes, mis on teatavaks tehtud enne

koosoleku kokkukutsumist. Küsimustes, mis ei ole koosoleku kokkukutsumisel

teatavaks tehtud, võib üldkoosolek võtta otsuseid vastu vaid juhul, kui koosolekul

osalevad või on esindatud kõik Liidu liikmed.

5.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul

osalenud liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle

2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Liidu tegevuse eesmärgi

muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek. Tegevuse eesmärgi muutmist

otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud

kirjalikult.

5.10. Liidu liikmed võivad teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt

hääletavad kirjalikult kõik Liidu liikmed. Juhatus saadab otsuse eelnõu kirjalikult

kõigile liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul liige peab esitama selle kohta oma

kirjaliku seisukoha (kirjalikult või kirjalikku taasesitlust võimaldavas vormis).

Hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli ja saadab selle

liikmetele. Hääletusprotokolli kantakse Liidu nimi ja asukoht, protokollija nimi ja vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega.

5.11. Igal Liidu liikmel on üks (1) hääl. Liidu liige ei või hääletada, kui otsustatakse

temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või

kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

5.12. Kohus võib Liidu vastu esitatud hagi alusel kehtetuks tunnistada seaduse või

põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse. Nõude aegumistähtaeg on kolm (3)

kuud alates otsuse vastuvõtmisest. Üldkoosoleku otsus on tühine, kui selle

vastuvõtmisel rikuti üldkoosoleku kokkukutsumise korda, otsus rikub Liidu

võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet või ei

vasta headele kommetele. Otsus on tühine ka seaduses sätestatud muul juhul.

5.13. Liitu juhib ja esindab juhatus, milles on kaks (2) kuni seitse (7) liiget.

5.14. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on kolm (3) aastat.

5.15. Juhatuse liikmeid valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Juhatuse liikme võib igal

ajal tagasi kutsuda.

5.16. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Liitu kõigis õigustoimingutes. Kinnisasju

või registrisse kantud vallasasju võib Liit omandada, võõrandada või asjaõigusega

koormata ainult üldkoosoleku otsuse alusel.

5.17. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, välja

arvatud kui see on lubatud üldkoosoleku otsusega.

5.18. Juhatus peab andma Liidu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama

nõudel vastava aruande.

5.19. Juhatuse liikmed valivad endi seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse

tööd. Juhatus võib võtta vastu otsuseid, kui sellel osaleb 2/3 juhatuse liikmetest.

Juhatuse otsuse tegemiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud liikmete

poolthäälteenamus.

5.20. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud Liidule süüliselt

kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Kahju hüvitamist

Liidule võib nõuda ka Liidu võlausaldaja, kui ta ei saa oma nõudeid rahuldada Liidu

vara arvel. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis (5) aastat

kohustuse rikkumisest.

6. VARA, RAAMATUPIDAMINE, KONTROLL JA ARUANDLUS

6.1. Liidu vara tekib:

6.1.1. sisseastumismaksudest, liikmemaksudest;

6.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;

6.1.3. tulust, mida võidakse saada heategevusest või muude Liidu põhikirjaliste

eesmärkidega seotud tasuliste seminaride, kirjastustegevuse ja muude ürituste

korraldamisest;

6.1.4. muust tulust, mis on vajalik Liidu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

6.2. Vajadusel kontrollib Liidu finantsmajandustegevust revident, kelle valib

üldkoosolek üheks (1) aastaks. Revidendiks ei või olla Liidu juhatuse liige ega

raamatupidaja. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil tutvuda kõigi

revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

6.3. Liidu raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.

6.4. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja

tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Liidus revidendi valimise korral kuulub

aruannetele lisamisele revidendi arvamus.

6.5. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik

juhatuse liikmed.

7. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

7.1. Liit lõpetatakse:

7.1.1. üldkoosoleku otsusega;

7.1.2. Liidu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;

7.1.3. muul seaduses ettenähtud alusel.

7.2. Liidu lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt

hääletavad üle 2/3 koosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

7.3. Liidu sundlõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

7.4. Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus). Liidu

likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. Liidu likvideerijateks on juhatuse

liikmed. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse

allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste

nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule

juriidilisele isikule.

7.5. Liit võib ühineda teise mittetulundusühinguga. Liidu ühinemine ja jagunemine

toimub seaduses sätestatud korras.

7.6. Liidu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

Juhatuse liige:

Andres Soots (allkiri)